SZKOLENIAWspieramy w poszukiwaniu właściwych sposobów wdrażania zmian, uwzględniając obecny kształt organizacji oraz jej wizję i cele, do których zmierza, wykorzystując szerokie spectrum doświadczeń naszych Doradców.

 • SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Trener - jego rola i autorytet
  2. Cechy dobrego trenera
  3. Jaki jest mój styl trenerski?
  4. Spójność zachowań trenerskich
  5. Jaki warsztat trenerski posiadam i jak powinienem go rozwijać? – diagnoza warsztatu trenerskiego: wiedza, umiejętności, doświadczenie, postawa
  6. Planowanie sesji szkoleniowej
  7. Etapy i zakres merytoryczny treningu
  8. Jak przygotować trening – plan i konspekt zajęć
  9. Przygotowanie planu sesji szkoleniowej ukierunkowanej na osiągnięcie celów rozwojowych
  10. Motywowanie i angażowanie uczestników do aktywności – cele, kontrakt, informacja zwrotna i krytyka, techniki motywacyjne
  11. Najczęściej spotykane trudne sytuacje szkoleniowe - asertywność trenera, techniki reagowania, porozumienie się z grupą, radzenie sobie z obiekcjami, wyznaczanie granic, radzenie sobie ze stresem i emocjami
  12. Metody i narzędzia analizy potrzeb rozwojowych – strategia rozwoju firmy a zarządzanie kompetencjami w organizacji, kompetencyjna ocena okresowa, kompetencyjne opisy stanowisk, cele rozwojowe, AC/ DC, wywiad bezpośredni, wywiad zogniskowany, badanie ankietowe, techniki socjometryczne, testy, analiza wtórnych źródeł informacji, studium przypadku, arkusz diagnostyczny, ocena efektywności działań rozwojowych
  13. Proces grupowy i funkcjonowanie grupy - dostosowanie narzędzi i metod wspierających rozwój do etapu rozwoju grupy
  14. Reguły i narzędzia ustawicznego i skutecznego uczenia się – cele, kompetencje, mentoring, coaching, e-learning, warsztaty inspiracyjne, szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, webinaria, konferencje, współpraca projektowa, rotacja stanowiskowa, prezentacje
  15. Jak utrzymać uwagę współpracowników oraz zespołu – nawiązywanie i utrzymanie kontaktu, percepcja, stany emocjonalne
  16. Narzędzia pracy ze współpracownikami oraz zespołami - wykład i prezentacja, dyskusja moderowana, grupy zadaniowe, demonstracje, sesje pytań i odpowiedzi, studia przypadków, symulacje, odgrywanie ról, e-learning, wykorzystanie komputera, ćwiczenia integracyjne, ćwiczenia pobudzające kreatywność, gry, techniki relaksacyjne, rodzaje instrukcji i sposoby ich podawania, zastosowanie środków wizualnych (plakat, slajd, prezentacja, film, flipchart, etc.) - dobór narzędzi adekwatnie do założonych celów rozwojowych.

  Liczba dni szkolenia: 2
  Liczba godzin szkolenia: 16

 • SZKOLENIE Z ZAKRESU MEDIACJI

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Najważniejsze aspekty teorii osobowości w kontekście prowadzenia mediacji
  3. Typologia postaw i zachowań - cechy, typowe zachowania motywatory i demotywatory, techniki wpływu
  4. Jaki jest mój typ osobowości? – diagnoza
  5. Rozpoznawanie typów osobowości i przyjmowanych postaw
  6. Techniki wpływu adekwatne do typu osobowości i przyjmowanych postaw
  7. Mediacja w praktyce – case study
  8. Czy konflikt to coś złego? 9. Konflikt – definicja, przyczyny i rodzaje konfliktów: konflikt informacji, konflikt wartości i przekonań, konflikt interesów
  10. Funkcje konfliktów w organizacji - diagnostyczny, innowacyjny, motywacyjny
  11. Zapowiedź konfliktów, jak rozpoznać, że zbliża się konflikt - Źródła konfliktów - prawdziwe i deklarowane
  12. Mechanizmy potęgujące konflikty
  13. Strategie rozwiązywania konfliktów – skłonność do kooperacji, sposoby na kooperację, kiedy i jak reagować w sytuacji konfliktu, oddzielanie ludzi od problemu konfliktu
  14. Koncentracja na interesach, nie na stanowiskach konfliktu
  15. Umiejętność doceniania pozytywnych stron i nazywania osiągnięć
  16. Wykorzystanie sytuacji konfliktu we współpracy zespołowej
  17. Rola mediatora w rozwiązywaniu konfliktów
  18. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
  19. Scenki dotyczące relacji współpracowników, przełożonych i podwładnych
  20. Twórcze rozwiązywanie konfliktów - poszukiwanie rozwiązań
  21. Kooperacja a rywalizacja - gra strategiczna
  22. Jak budować kontakt i porozumienie?
  23. Zasady konstruktywnego porozumiewania się
  24. Ocena, opinia, stanowisko
  25. Otwarte wyrażanie własnych potrzeb
  26. Parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja
  27. Radzenie sobie z presją i manipulacją
  28. Asertywność, asertywna odmowa – pułapki współczuciaObrona własnych granic
  29. Zamiana oceny na opinie
  30. Poszukiwanie krytyki
  31. Demaskowanie aluzji
  32. Manipulacje i mechanizmy wywierania nacisku
  33. Wywieranie wrażenia na innych
  34. Taktyki i natura autoprezentacji
  35. Praca warsztatowa w zakresie:
  36. Metody wzbudzenia sympatii i kreowania reputacji
  37. Atrakcyjność zewnętrzna
  38. Podobieństwo opinii i wyglądu,
  39. Pozytywne skojarzenia
  40. Techniki Ingracjacyjne
  41. Konformizm
  42. Podnoszenie wartości innych ludzi
  43. Autoprezentacja: pozytywna – negatywna
  44. Liderzy opinii i powoływanie się na opinie Co to jest sytuacja kryzysowa?
  45. Fazy sytuacji kryzysowej – zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa
  46. Kluczowe zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych w organizacji - scenki dotyczące reagowania w sytuacji kryzysowej


  Liczba dni szkolenia: 3
  Liczba godzin szkolenia: 24

 • SZKOLENIE Z ZAKRESU FACYLITACJI

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Co to znaczy profesjonalna facylitacja - rola facylitacji, zbawienne efekty dobrej facylitacji
  2. Zasady rozwijania pozytywnych relacji w zespole oraz utożsamianie się z zespołem
  3. Różnice między pracą grupową a zespołową
  4. Znaczenie wspólnej wizji i celów dla budowania otwartości w zespole
  5. Diagnoza: „czy jesteśmy zespołem?”
  6. Etapy rozwoju zespołu, budowanie efektywnego zespołu, efektywność pracy zespołowej - Efekt SYNERGII
  7. Po czym poznajemy efektywnie działający zespół?
  8. Wypracowanie norm i reguł dla skutecznego funkcjonowania zespołu
  9. Postawy utrudniające pracę w zespole zespołu
  10. Konflikty we współpracy zespołowej zespołu, metody zespołowego rozwiązywania problemów zespołu
  11. Zalety i wady zespołowego rozwiązywania problemów zespołu
  12. Role lidera w zespole
  13. Cechy skutecznego lidera, współpraca lidera z zespołem
  14. Role zespołowe, moja rola w zespole
  15. Moje mocne i słabe strony – co mogę dać zespołowi, a w jakich obszarach powinienem się rozwijać
  16. Gra zespołowa – diagnoza potencjału współpracy
  17. Komunikowanie się w zespole, obieg informacji zwrotnej w zespole, przepływ informacji w zespole: przyczyny powstawania problemów z przepływem informacji i ich eliminacja - pozytywne sformułowani, pytania otwarte, Komunikat TY – Komunikat JA, obiekcje, konstruktywna krytyka, komunikacja niewerbalna, stosowanie zaawansowanych technik perswazji oraz wpływania na siebie i na innych w celu budowania korzystnych relacji ze współpracownikami i pracownikami - systemy reprezentacji, metaprogram, implikacja, operatory modalne, rzeczownik i czasownik w języku perswazji itp.
  18. Style komunikowania się, czyli jak komunikować się z członkami zespołu, aby efektywnie realizować cele
  19. Bariery komunikacyjne, czyli co utrudnia komunikację w zespole
  20. Doświadczenie a decyzje - modele podejmowania decyzji i iluzje decyzyjne, zastosowanie technik perswazji i wpływu,
  21. Efektywność zespołów a delegowanie uprawnień – definicja, warunki efektywnego delegowania, zalety, wady, bariery, adresaci, 5 kroków efektywnego delegowania, kiedy stosować delegowanie?
  22. Cele firmowe a cele osobiste - zrozumieć lenia i pracusia
  23. Techniki komunikacji i wpływu - jak zmotywować lenia i nie zniechęcić pracusia
  24. System motywacyjny i techniki motywowania – co dla kogo?
  25. Wykorzystania Balanced Scorcard i zasad kaskadowania celów do analizy sytuacji, wykorzystania elementów zarządzania kompetencjami do analizy potencjału zespołu, Development Centre jako metody oceny potencjału zespołu, diagnozy obszarów zmian – kultura organizacyjna, sytuacja organizacyjna, realizowane procesy, rozwiązania w obszarze organizacji i zarządzania, system komunikacji i przepływu informacji
  26. Psychologiczne aspekty wdrażania zmian, planowanie zmian – cele i plan działania – WBS, ścieżka krytyczna, harmonogram, budżet, podział zadań i odpowiedzialności, komunikacja w zmianie, ryzyko w procesie zmian, przygotowanie planu wdrożenia zmiany, przeprowadzenie spotkania związanego z wdrożeniem zmianySzkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów idyskusji interaktywnej.


  Szkolenie organizowane w dwóch dwudniowych sesjach.
  Liczba dni szkolenia: 4
  Liczba godzin szkolenia: 32

 • ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WARUNKACH ZMIAN

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Wyznaczanie celów zgodnie z zasadą SMART, przekładanie celów na działania, reguła Pareto oraz zasada Quick Wins, monitoring osiągania celów.
  2. Zarządzanie zmianami w organizacji - pojęcie zmiany w kontekście zarządzania, źródła, charakter i obszary zmian, czynniki prowadzące do niepowodzenia i gwarantujące sukces we wprowadzaniu zmian, proces zmian – strategie, mechanizmy, modele, podział władzy, diagnoza zdolności do zmian.
  3. Skuteczne wpływanie na pracowników w procesie zmian – psychologiczne i socjologiczne aspekty procesu zmian (opór przed zmianą, stereotypy i uprzedzenia, problemy, role uczestników, menedżerów, zespołów w procesie zmian), tworzenie kultury zmian, personalne mechanizmy wspierania zmian.
  4. Rola menedżera w stymulowaniu zmian, modele podejmowania decyzji i iluzje decyzyjne, delegowanie uprawnień – definicja, warunki efektywnego delegowania, zalety, wady, bariery, adresaci, 5 kroków efektywnego delegowania.


  Liczba dni szkolenia: 2
  Liczba godzin szkolenia: 16

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Definicja projektu, warunki skutecznego zarządzania projektami
  2. Inicjowanie, planowanie, realizacja kontrola i zakończenie projektu, rola kierownika projektu, zarządzanie zespołem projektowym, integracją, zakresem, czasem, kosztem, komunikacją, ryzykiem, jakością, zamówieniami.
  3. Efektywne zarządzanie zespołem – grupa a zespół, etapy rozwoju zespołu, budowanie efektywnego zespołu, role zespołowe, konflikty wewnątrzgrupowe, zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie zespołu, zalety i wady zespołowego rozwiązywania problemów.

  Liczba dni szkolenia: 2
  Liczba godzin szkolenia: 16

 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Definicja stresu - objawy i wpływ na nasze zachowanie
  2. Źródła stresu a typ osobowości
  3. Techniki radzenia sobie z obiekcjami i krytyką
  4. Radzenie sobie z sytuacjami stresogennymi
  5. Stres a komunikacja interpersonalna
  6. Problematyka wypalenia zawodowego
  7. Techniki relaksacyjne i kontrolowanie emocji 9. Poczucie humoru w życiu zawodowym
  10. Konstruktywna analiza niepowodzeń i antystresowy styl życia

  Liczba dni szkolenia: 2
  Liczba godzin szkolenia: 16

 • ZARZĄDZANIE CZASEM

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Definicja zarządzania czasem.
  2. Diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu sobą w czasie.
  3. Zasady zarządzania sobą w czasie.
  4. Asertywność, a kontrolowanie siebie w czasie.
  5. Wyznaczanie i priorytetyzacja celów, zasady skutecznego planowania i efektywnego zarządzania czasem, pułapki zarządzania czasem, pożeracze czasu.
  6. Organizacja dnia a indywidualna wydajność, styl życia a zarządzanie czasem, organizacja jednostek pracy umysłowej - przerwa, relaks, koncentracja, analiza i umiejętność katalogowania spraw.
  7. Kontrola czasu i identyfikacja przyczyn jego strat - kontrolowanie planu.
  8. Tworzenie wizji siebie a nawyki, priorytety a poświęcenie, proaktywność a reaktywność.

  Liczba dni szkolenia: 2
  Liczba godzin szkolenia: 16

 • ASERTYWNOŚĆ I RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Definicja asertywności.
  2. Zachowania asertywne.
  3. Asertywność a zdolność do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
  4. Asertywność w życiu zawodowym.
  5. Konflikt – definicja, przyczyny i rodzaje konfliktów.
  6. Mechanizmy potęgujące konflikty a aspekty i predyspozycje indywidualne.
  7. Etapy i sposoby rozwiązywania konfliktów.
  8. Procesy myślenia analitycznego i analiza sytuacji problemowych.
  9. Specyfika i techniki kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu konfliktów - podejścia niekonwencjonalne.
  10. Budowanie współpracy poprzez rozumienie oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów, skłonność do kooperacji, sposoby na kooperację.

  Liczba dni szkolenia: 2
  Liczba godzin szkolenia: 16

 • TRENING KREATYWNOŚCI

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Definicja kreatywności.
  2. Kształtowanie kreatywnej osobowości.
  3. Radzenie sobie z barierami utrudniającymi twórcze myślenie.
  4. Negatywne skutki nawyków i metody ich eliminacji.
  5. Techniki rozwijania i pobudzania wyobraźni wspomagające kreatywność.
  6. Źródła pomysłów i niszczyciele kreatywności.
  7. Kreatywność w życiu zawodowym - dobry grunt i bariery w organizacji.

  Liczba dni szkolenia: 2
  Liczba godzin szkolenia: 16

 • TRENING INTEGRACYJNY

  Szkolenie o charakterze warsztatowym z zastosowaniem mini wykładów i dyskusji interaktywnej.

  1. Kształtowanie efektywnej współpracy między działami.
  2. Zdefiniowanie istniejących barier i wspólnych celów.
  3. Indywidualność, czyli JA, w organizacji - Identyfikacja kierownika z firmą.
  4. Kreowanie kultury organizacyjnej i wspólnych wartości.
  5. Minimalizowanie wewnętrznych antagonizmów - zdefiniowanie zasad współpracy.
  6. Trening integracyjny.
  7. Zespołowe osiąganie celu.

  Szkolenie zamknięte. Termin i miejsce do uzgodnienia. Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów terenowych z ukierunkowaniem na rozwój określonych kompetencji np. współpracy zespołowej, myślenia strategicznego czy radzenia sobie ze zmianą i stresem.

  Liczba dni szkolenia: 2
  Liczba godzin szkolenia: 16


INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce szkolenia: Poznań

 • Cena szkolenia dwudniowego: 948 zł brutto/ osoba
 • Cena szkolenia trzydniowego: 1422 zł brutto/ osoba
 • Cena szkolenia czterodniowego: 1896 zł brutto/ osoba

Miejsce szkolenia: dowolna lokalizacja w Polsce

 • Cena szkolenia dwudniowego: 1178 zł brutto/ osoba
 • Cena szkolenia trzydniowego: 1767 zł brutto/ osoba
 • Cena szkolenia czterodniowego: 2356 zł brutto/ osoba
Każde szkolenie może zostać zorganizowane w formie zamkniętej w dowolnej lokalizacji w Polsce.

Cena obejmuje:

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Segregator z materiałami szkoleniowymi
 • Wyżywienie w formie cateringu
 • Wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia
 • 2 godz. konsultacji poszkoleniowych on-line
 • Podatek VAT

Liczba Uczestników szkolenia:

 • Minimalna liczba Uczestników: 7 osób
 • Maksymalna liczba Uczestników: 15 osób

Rabaty udzielane za liczbę osób zgłoszonych:

 • minimum 2 osoby z jednej firmy - rabat 5%
 • minimum 3 osoby z jednej firmy - rabat 7%
 • minimum 5 osób z jednej firmy - rabat 10%

W sprawie najbliższych terminów szkoleń, dodatkowych pytań czy przygotowania oferty dedykowanej zapraszamy do kontaktu poniżej.

KONTAKT

W celu zapoznania się z naszą ofertą merytoryczną oraz sposobem realizacji projektów, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mail lub przy pomocy formularza.

IMC Sp. z o.o.
ul. Grottgera 16/1
60‐758 Poznań
(+48) 61 646 96 63
(+48) 61 646 96 64 (fax)
biuro@i-mc.com.pl


Top